Intellektual`noe Upravlenie Organizatsionnymi Sistemami

G A Khodzhaev

Intellektual`noe Upravlenie Organizatsionnymi Sistemami

G A Khodzhaev